Xử lý bệnh vườn hồng sân thượng nhà phố Q5

Khi Happytrees khảo sát thì vườn nhà khách đang bị bọ trĩ, lá vàng rất nhiều

Sau 1 tháng chăm sóc và xử lý thì cây đã phục hồi và bung chồi trở lại

Hiện trạng toàn vườn sau 1 tháng Happytrees cải tạo và chăm sóc theo phân thuốc và đất Happytrees