Phân bón lá Rosecare giúp bén rễ, ra chồi, chồi dài, mập chồi

Giá:68.000 50.000

Phân Bón Lá Rose Care với thành phần bao gồm: Chất điều hòa sinh trưởng, NPK và Trung vi lượng cung cấp đầy đủ các yếu tố dinh dưỡng cho cây phát triển khỏe mạnh nhất.

Phân bón lá Rosecare giúp bén rễ, ra chồi, chồi dài, mập chồi

Giá:68.000 50.000