Showing all 6 results

Cây nho thân gỗ thường ra trái khoảng 6 năm bắt đầu từ ngày trồng

So sánh nho thân gỗ thường và nho thân gỗ tứ quý