Showing all 6 results

Cây nho thân gỗ thường ra trái khoảng 6 năm bắt đầu từ ngày trồng